Algemene voorwaarden

Reparatievoorwaarden

Reparatievoorwaarden United Retail B.V., van toepassing op aan de Reparatievakman.nl gegeven reparatieopdrachten.

Versie juni 2018

  1. Definities

In deze Reparatievoorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Overeenkomsten op Afstand United Retail B.V., waar deze reparatievoorwaarden een aanvulling op zijn;

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht zal zijn;

Garantievoorwaarden: de garantievoorwaarden van de fabrikant van betreffende huishoudelijk apparatuur;

Huishoudelijke apparatuur: huishoudelijke producten die in de regel aan consumenten worden verkocht;

Opdrachtgever: degene die de Reparatievakman om een offerte ten behoeve van de reparatie van een huishoudelijk apparaat verzoekt, en vervolgens al dan niet ook een reparatieopdracht geeft;

Reparatievoorwaarden: deze voorwaarden.

ARC: Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zoals opgesteld door Techniek Nederland

Alle overige in voornoemde algemene voorwaarden opgenomen definities zijn van overeenkomstige toepassing op deze reparatievoorwaarden.

  1. Toepasselijkheid

2.1          Deze Reparatievoorwaarden zijn van toepassing op alle aan de Reparatievakman gegeven reparatieopdrachten.

2.2          De Algemene voorwaarden zijn, voor zover toepasselijk, ook van toepassing aan de Reparatievakman gegeven reparatieopdrachten.

2.3          Waar deze Reparatievoorwaarden niet in voorziet kan de consument ook een beroep doen op de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica (ARC) van Techniek Nederland. Middels deze link kunnen deze voorwaarden bekeken worden.

2.4          Deze Reparatievoorwaarden zijn niet van toepassing op reparaties die voortvloeien uit de garantievoorwaarden of een koopovereenkomst.

  1. Offerte

3.1          Voordat de Reparatievakman een reparatie zal uitvoeren, zal de Reparatievakman een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de aan hem gemelde storing. Dit onderzoek wordt uitgevoerd tegen het toepasselijke tarief zoals op de website vermeld. Aan de hand daarvan zal de Reparatievakman een zo nauwkeurig mogelijke offerte opstellen van de benodigde onderdelen, voorrijkosten, arbeidsloon en eventuele transportkosten.

3.2          Deze aldus opgemaakte offerte wordt schriftelijk aan opdrachtgever voor gelegd. Indien de opdrachtgever vervolgens besluit op basis van de offerte geen reparatie te laten uitvoeren, zal de opdrachtgever enkel de onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Middels het insturen van een reparatieaanvraag.

  1. Uitvoering van de reparatieopdracht

4.1          Indien tijdens de uitvoering van de reparatie duidelijk wordt dat de offerte zal worden overschreden, zal de Reparatievakman in overleg treden met de opdrachtgever en desgewenst conform artikel 3.1 van deze reparatievoorwaarden een nieuwe, herziene, offerte opmaken.

4.3          De opdrachtgever ontvangt een gespecificeerde rekening met betrekking tot de uitgevoerde reparatie.

4.4          Reparaties worden uitgevoerd aan het door de opdrachtgever bij de reparatieopdracht opgegeven adres.

4.5          Eventueel vervoer van het huishoudelijke apparaat van en naar de Reparatievakman, danwel de fabrikant van betreffend huishoudelijk apparaat, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

  1. Betaling

5.1          Betaling van reparaties aan huishoudelijke apparatuur vindt plaats door middel van een SEPA-incassomachtiging, per pin, contant of in specifieke gevallen middels een factuur achteraf.

5.2          Bij betaling middels een factuur achteraf kan de Reparatievakman administratiekosten in rekening brengen

  1. Garantie op de uitgevoerde reparaties

6.1          Op door de Reparatievakman uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van drie maand. De factuur/reparatiebon die met betrekking tot betreffende reparatie is opgesteld, geldt als garantiebewijs.

6.2          Buiten de garantie op uitgevoerde reparaties vallen gebreken en storingen als gevolg van het normale gebruik van het huishoudelijke apparaat, die worden veroorzaakt door of aan, al dan niet bij de reparatie vervangen, onderdelen die vanwege hun aard en afhankelijk van de intensiteit van het gebruik slijten, zoals rubbers, kunststof en glas. Daarnaast vallen storingen of gebreken veroorzaakt door bliksem of water/vocht schade niet onder de reparatiegarantie.

  1. Gegevensbescherming

7.1          Het is mogelijk dat de Reparatievakman bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, uw privé of zakelijk adres en uw e-mailadres verzamelt. De Reparatievakman zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw reparatieopdracht en voor de afhandeling van eventuele daaruit voortvloeiende garantieaanspraken. De persoonsgegevens mogen door de Reparatievakman worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de AVG, maar zullen niet worden geopenbaard aan derden anders dan de aangesloten reparatiebedrijven, tenzij dit door de wet wordt vereist.

Huizen, juni 2018